Jste zde: Za férové banány!Využijte Příběh banánu ve výuce!

Využijte Příběh banánu ve výuce!

30. 1. 2017:

Modelovou hodinu zpracovala Jitka Rutschová ze ZŠ a MŠ Maleč a laskavě nám ji dovolila zveřejnit a poskytnout jako inspiraci ostatním. Děkujeme, Jitko!

ANOTACE:Aktivita je zaměřena na vyhledávání, ověřování informací, sumarizování sdělení z videa, vytváření modelu příčiny a následku v systému, vyvození logického závěry, doložení příkladu. Žáci pracují s www.pribehbananu.cz , zaměřují se na problematiku pěstování banánů, jeho vlivu na přírodu, nedůstojné podmínky pěstitelů, vliv prodejních řetězců, seznámí se s principy fair trade.

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: Český jazyk a literatura, výchova k občanství, zeměpis, přírodopis. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova, multikulturní výchova.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE: Kompetence k učení, komunikativní, občanské.
DOPORUČENÝ VĚK: Odvíjí se od náročnosti zadaných otázek a úkolů k prezentaci, uvedené otázky a úkoly jsou ověřeny v 6. a 8. r. a jsou pouze námětem, každý učitel si je samozřejmě upraví podle svých potřeb a cílů.

LE: Žáci: vyhledávají informace, sumarizují sdělení z videa, ověřují správnost tvrzení, dokládají příklady, vyvozují logické závěry, vytvářejí model příčiny a následku, seznámí se s problematikou pěstování banánů, pracovními podmínkami pěstitelů, vlivem plantážového pěstování banánů na přírodu, úlohou supermarketů jako prodejních řetězců, principem fair trade.
LKA: 45 min.
POMŮCKY: PRACOVNÍ LIST se zadanými úkoly (lze pouze promítnout na dataprojektoru), psací potřeby, PŘÍSTUPINTERNETU www.pribehbananu.cz.
POSTUP: Motivace: žáci doplňují větu „Když si představím banán, napadá mě, že …“ nebo „O pěstování banánů vím, že …“ Učitel představí žákům webovou stránku, upozorní na ty její části, které jsou stěžejní pro následnou práci (kde jsou videa, kde je mapa apod.). Žáci mohou pracovat samostatně, nebo ve dvojicích, příp. mohou některé úkoly plnit sami a potom o nich ve skupinách diskutovat. Učitel rozdá zadání nebo ho promítne na plátno. (Zvolila jsem práci ve dvojicích, každá musela splnit úkol č. 1, 7, 8, zbylé jsem po jedné přidělila jednotlivým skupinám, tedy 3 úkoly byly stejné, jeden odlišný.) Samostatná práce žáků, vyhledávají, zapisují, diskutují, učitel podle potřeby individuálně vede žáky. Závěrečné shrnutí – skupiny postupně představí řešení úkolu 1 (Dbáme na to, aby to skutečně byly jen 3 věty.), dále další až k úkolu 7. Poté skupiny doplní větu „O pěstování banánů jsme nevěděli, že … a ještě by nás zajímalo …“
REFLEXE: Každý žák řekne pouze jedno slovo, které ho napadá v souvislosti k danému tématu.

ZKUŠENOSTIPRAXE: Uvedenou aktivitu jsem realizovala v 6. a 8. ročníku v hodině českého jazyka – sloh a komunikace, téma práce s informacemi, výtah, výpisky. Žákům jsem zadání pouze promítla na plátno, řešení psali do sešitu. Zaujala je videa, zde velmi dobře ve třech větách vystihli podstatu, problém se objevil u potvrzení či vyvrácení zadaného tvrzení, zde nevěděli, kde přesně hledat, bylo by tedy dobré lépe jim prezentaci představit. U 7. úkolu si často nedokázali (především v 6. r.) odvodit, zda uvedený popisek k zemi je spíše pozitivní či negativní ve vztahu k pěstování banánů. V tomto případě hledali další zemi. V 6. r. jsem musela žákům připomínat, aby plnili zadání přesně, tedy jen 3 věty, jen 1 slovo apod. Uvedli i smysluplné otázky, na některé lze hledat odpověď na internetu (zadáno jako domácí práce), některé byly zodpovězeny během představení výsledků. V obou třídách se jednalo o žáky, kteří mají základní informace o fair trade, a tato aktivita jim povědomí rozšířila o pěstování banánů. Závěrem snad jenom, jako učitelé máme pracovat s informace a učit žáky je hledat, dávat do souvislostí apod., proč tedy nevyužít materiály, které mají přidanou hodnotu.

PRACOVNÍ LIST www.pribehbananu.cz

  • Jaký je život na plantáži? Zhlédni jedno video – pod otázkou Jak je život na plantáži? - a ve třech větách napiš hlavní informace.
  • Pěstují se banány na velkých plantážích, nebo na malých farmách? Jaké to má důsledky pro přírodu?
  • Napiš zajímavost o rostlině banánovníku a jeho pěstování.
  • Uveď příklad vlivu pěstování banánovníku na životní prostředí.
  • Je pravdivé toto tvrzení? Banány jsou nejméně chemicky ošetřovanou plodinou.
  • Je pravdivé toto tvrzení? Náklady na dovoz, pěstování banánů, chemické ošetření, obaly se zvyšují a stejně tak se zvyšuje i mzda pracovníků plantáží a ceny banánů v obchodních řetězcích.
  • Prozkoumej banánové země (mapa je na konci prezentace) a najdi dobrý i špatný příklad toho, jak produkce banánů ovlivňuje život v dané zemi, tedy kde je přínosem a kde naopak dochází k nešetrným zásahům do přírody či nedůstojnému životu pracovníků plantáže.
  • Napiš 1 otázku, která se týká příběhu banánu a na kterou chceš znát odpověď.